REGULAMIN

REGULAMIN OBOWIAZUJĄCY W AKADEMII PIŁKARSKIEJ
CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO
SEZON 2022/2023

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Warunkiem przystąpienia do Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko jest:
⦁ oddanie podpisanego Regulaminu AP CANPACK Okocimski Brzesko oraz wypełnionej i podpisanej klauzuli informacyjnej (Załącznik Nr 1), karty zgłoszeniowej (Załącznik Nr 2) trenerowi prowadzącemu,
⦁ dostarczenie w ciągu 21 dni od daty zapisania dziecka zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania sportu,
⦁ zarejestrowanie zawodnika na platformie ProTrainUp/Program Certyfikacji PZPN i przypisanie go do Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko.

§ 2

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko jest:
⦁ Regularne dokonywanie opłat statutowych zgodnie z regulaminem:
⦁ 100 zł miesięcznie w drużynie Dziewcząt przez 11 miesięcy w roku (okres sierpień – czerwiec, w miesiącu lipiec 2023 zajęcia się nie odbywają)– płatne do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry
⦁ 110 zł miesięcznie w kategorii: Skrzat przez 11 miesięcy w roku (okres sierpień – czerwiec, w miesiącu lipiec 2023 zajęcia się nie odbywają) – płatne do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry,
⦁ 140 zł miesięcznie w kategorii: Żak, Orlik przez 11 miesięcy w roku (okres sierpień – czerwiec, w miesiącu
lipiec 2023 zajęcia się nie odbywają) – płatne do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry,
⦁ 120 zł miesięcznie w kategorii Młodzik przez 11 miesięcy w roku (okres sierpień – czerwiec, w miesiącu lipiec 2023 zajęcia się nie odbywają) – płatne do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry,
⦁ 100 zł miesięcznie w kategorii Trampkarz przez 11 miesięcy w roku (okres sierpień – czerwiec, w miesiącu lipiec 2023 zajęcia się nie odbywają) – płatne do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry,
⦁ 70 zł miesięcznie w kategorii Junior Młodszy przez 11 miesięcy w roku (okres sierpień – czerwiec, w miesiącu lipiec 2023 zajęcia się nie odbywają)– płatne do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry,
⦁ Opłaty statutowe (miesięczne) obowiązują: w przypadku dołączenia zawodnika do 15-go (włącznie) dnia danego miesiąca – 100%, w przypadku dołączenia zawodnika po 15-tym dniu danego miesiąca – 50% .
⦁ Okres rekrutacyjny i naborowy (ustalony przez Dyrektora Akademii) jest zwolniony z opłat dla nowych zawodników.
⦁ Ponoszenie dodatkowych opłat za zakup sprzętu sportowego, który będzie kupowany dla danej grupy treningowej (np. dresy klubowe, bluzy treningowe, ortaliony itp.),
⦁ Ponoszenie dodatkowych opłat za udział w wyznaczonych przez trenera prowadzącego turniejach.
⦁ W przypadku rezygnacji z zajęć w Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko przez zawodnika powyżej 12-go roku życia – koszty wyrejestrowania ustalane są w oparciu o przepisy PZPN.
⦁ Brak wpłat składek statutowych przez okres 2 miesięcy powoduje zawieszenie w prawach zawodnika (brak możliwości udziału w treningach i rozgrywkach) do czasu uregulowania zaległości.
⦁ Składki miesięczne/statutowe dla wszystkich grup szkoleniowych należy wpłacać na konto Banku PKO BP Nr 65 1020 4984 0000 4102 0034 6098 tytułem: „imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia – kategoria szkoleniowa, opłata statutowa za miesiąc …” np. Jakub Kowalski, Młodzik 2010, składka za 10/2021.
⦁ Wszystkie inne opłaty takie jak opłaty za obóz, sprzęt sportowy i inne dla wszystkich grup szkoleniowych należy wpłacać na konto Banku PKO BP Nr 65 1020 4984 0000 4102 0034 6098 tytułem ustalonym przez trenera danej grupy treningowej.
⦁ Składki nie są opłatą za trening, a opłatą statutową.
⦁ Z przyczyn niezależnych od klubu możliwe jest również odwołanie danej jednostki treningowej grupy po uprzednim powiadomieniu rodziców/opiekunów zawodników. W przypadku przyczyn zależnych od klubu zajęcia zostają odrobione w dodatkowym terminie w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
⦁ Zajęcia w klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
⦁ Akademia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione wartościowe rzeczy zawodnika, które nie zostały powierzone do przechowania.
⦁ Na skutek decyzji trenerów Akademii zawodnik może zostać przeniesiony do grupy starszej lub młodszej.
⦁ Trener grupy ma prawo zrezygnować z zawodnika w każdym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.
⦁ Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.
⦁ W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
⦁ Podczas treningów, meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
⦁ Wstęp na płytę boiska oraz szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Akademii.
⦁ Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
⦁ Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
⦁ Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera koordynatora Akademii Piłkarskiej.

§ 3

O przynależności zawodnika do danej grupy treningowej w strukturach Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko decyduje trener prowadzący oraz koordynator na podstawie:
⦁ obserwacji zawodnika na treningach,
⦁ obserwacji zawodnika podczas gier kontrolnych,
⦁ wyników testów motorycznych ,
⦁ przestrzegania przez zawodnika regulaminu.

§ 4

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach Dyrektor Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko może:
⦁ odroczyć termin wniesienia opłaty miesięcznej (statutowej),
⦁ zmniejszyć wysokość opłaty miesięcznej (statutowej),
⦁ całkowicie zwolnić z opłaty miesięcznej (statutowej),
⦁ dofinansować wyjazd na obóz, turniej lub zakup sprzętu sportowego

§ 5

W przypadku gdy w Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko trenuje rodzeństwo, opłata miesięczna za drugie i trzecie dziecko wynosi 50% składki statutowej (miesięcznej). Rabat nalicza się od niższej składki.

§ 6

W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej oraz złego zachowania, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica (prawnego opiekuna), Akademia Piłkarska CANPACK Okocimski Brzesko może
podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii Piłkarskiej (brak możliwości udziału w zawodach sportowych), aż do momentu poprawienia ocen szkolnych i zachowania. Zawieszenie w prawach zawodnika nie zwalnia od opłat statutowych.

§ 7

Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku zawodnika w celach marketingowych (na stronie www, portalach społecznościowych, materiałach drukowanych) jak również na materiałach marketingowych projektowanych na rzecz podmiotów gospodarczych związanych umowami sponsorskimi ze Stowarzyszeniem sportowym Okocimski klub Sportowy oraz Akademią Piłkarską CANPACK Okocimski Brzesko .

§ 8

Każdy zawodnik oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, dbania o dobre imię Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko, zarówno na terenie obiektów sportowych, jak i poza nimi.

§ 9

Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z wymienionych punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko o czym decyduje Dyrektor/Koordynator na specjalnym zebraniu z trenerami.

II. REGULAMIN DLA ZAWODNIKA
§ 1

Zawodnik zobowiązuje się do:
⦁ godnego reprezentowania barw klubowych, zarówno w trakcie zajęć treningowych i zawodów, jak również w życiu codziennym,
⦁ przychodzenia na zajęcia treningowe minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem, a na zawody sportowe (mecze ligowe, towarzyskie oraz turnieje) punktualnie o godzinie, którą wyznaczy trener prowadzący,
⦁ uczestniczenia w zajęciach treningowych w obowiązującym w danym sezonie sprzęcie sportowym klubowym,
⦁ powiadomienia prowadzącego trenera o każdej nieobecności na zajęciach treningowych i zawodach sportowych,
⦁ pomagania trenerowi prowadzącemu w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego na zajęciach treningowych,
⦁ dbanie i zachowanie czystości na obiektach treningowych zarówno przed, w trakcie, jak i po zajęciach,
⦁ wykonywania poleceń trenera prowadzącego w czasie zajęć treningowych oraz zawodów sportowych,
⦁ spożywania podczas zajęć treningowych oraz zawodów sportowych niegazowanej wody mineralnej,
⦁ bezzwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości trenerowi prowadzącemu zajęcia sportowe,
⦁ doskonalenia w czasie wolnym elementów technicznych poznanych na zajęciach treningowych,
⦁ pełnego zaangażowania oraz sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do zajęć sportowych,
⦁ sprzęt treningowy, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.

§ 2

Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

§ 3

Każdy zawodnik jest zobowiązany do organizacji czasu wolnego oraz dodatkowych innych zajęć tak, aby mieć możliwość uczestniczenia w każdym treningu Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko, a równocześnie nie zaniedbywać obowiązków szkolnych, jak i domowych.

§ 4

Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu dla Zawodnika oraz dodatkowo:
⦁ każda nieobecność na treningu czy meczu musi być zgłoszona trenerowi przed treningiem/meczem (brak zgłaszania nieobecności oraz frekwencja na treningach niższa niż 30% jest podstawą do usunięcia z grupy),
⦁ zawodnik ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach tylko i wyłącznie w stroju treningowym Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko – brak odpowiedniego stroju będzie związany z nie wpuszczeniem zawodnika na trening.

III. RODZICE, PRAWNI OPIEKUNOWIE
§ 1

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się do:
⦁ Przyprowadzenia zawodnika na zajęcia treningowe oraz odebrania go po zajęciach. Trener prowadzący bierze odpowiedzialność za zawodnika tylko w czasie zajęć sportowych (treningi, mecze towarzyskie i ligowe, turnieje sportowe, obozy), natomiast nie odpowiada za zdrowie zawodnika w drodze z domu i do domu.
⦁ Powiadomienia prowadzącego trenera o każdej nieobecności swojego dziecka na zajęciach sportowych.
⦁ Przebywania w czasie zawodów sportowych oraz zajęć treningowych tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (trybuny obiektu sportowego, sali sportowej lub inne wyznaczone miejsce do kibicowania).
⦁ Niekontaktowania się z zawodnikami podczas zawodów sportowych, kulturalnego zachowania oraz akceptacji decyzji sędziego bez względu na to czy jest ona słuszna czy nie.
⦁ Terminowego opłacania wszystkich wymienionych w regulaminie opłat.
⦁ Pokrywania wszelkich kosztów związanych z przynależnością swojego dziecka do Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko.
⦁ Powiadomienia trenera prowadzącego oraz wysłania maila na adres: klimczyks.oks@gmail.com z informacją o rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach sportowych, najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca – (np. do 31 stycznia, w przypadku rezygnacji od lutego).
⦁ W przypadku braku takiego powiadomienia opłaty statutowe (miesięczne) są dalej naliczane.
⦁ Niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub koordynatora.
⦁ Pokrycia kosztów spowodowanych zniszczeniem sprzętu sportowego przez swoje dziecko należącego do Akademii piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko lub wynajmowanego przez Akademię Piłkarską CANPACK Okocimski Brzesko obiektu sportowego.
⦁ W przypadku chęci zmiany Klubu przez zawodnik, rodzic zobowiązany jest do poinformowania o takim zamiarze trenera prowadzącego, a następnie wystosować pismo do koordynatora na adres klimczyks.oks@gmail.com z podaniem przyczyny rezygnacji oraz nazwą nowego klubu. Dopiero po rozmowie z trenerem i otrzymaniu takiego pisma, Dyrektor Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko ustala warunki transferu do nowego klubu. W przypadku braku takiej informacji i rozpoczęciu treningów w innym klubie bez zgody Dyrektora/Koordynatora Akademii Piłkarskiej CANPACK Okocimski Brzesko, w stosunku do takiego zawodnika mogą być zastosowane odpowiednie działania mogące uniemożliwić taki transfer, jak również taki zawodnik może być zawieszony na określony czas.

……………………………………
(podpis zawodnika)

Brzesko, dnia …………………………………r. ………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego